FOR EVERY TEACHERS

16 มกรา บูชาครู

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

'โอเพ่นซอร์ส' ความหวังสู่คลังความรู้เสรี


          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย 6 แห่ง เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายบริหารจัดการห้องสมุด โดยใช้โปรแกรมโอเพ่นซอร์สและฟรีแวร์อย่างเป็นรูปธรรม ปูทางสู่การเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบคลังความรู้ระบบเปิด
มหาวิทยาลัยทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ม.ศรีนครินทรวิโรฒหอการค้าไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
             ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. เปิดเผยว่า สำนักหอสมุดในสถาบันการศึกษา ส่วนใหญ่ได้ปรับรูปแบบการบริการเป็น "ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์" จึงจำเป็นต้องลงทุนติดตั้งโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลห้องสมุด ซึ่งราคาแพง มีค่าลิขสิทธิ์และต้องทำสัญญาเป็นรายปี เฉลี่ยค่าบริหารงานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ปีละ 1-5 ล้านบาทสำหรับห้องสมุดขนาดเล็ก และห้องสมุดขนาดใหญ่  5-10 ล้านบาท  ประกอบกับซอฟต์แวร์บริหารห้องสมุดที่ใช้ในปัจจุบันยังเป็น "ระบบปิด" ผู้ใช้ถูกจำกัดการเข้าถึงข้อมูล ทำให้ไม่เกิดการเชื่อมโยงคลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สู่การใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ สวทช.ในฐานะหน่วยงานริเริ่มพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยซอฟต์แวร์ระบบเปิดอย่างเต็มรูปแบบเป็นแห่งแรก จึงสร้างเครือข่ายกับสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อนำไปสู่การใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพในอนาคต

ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/true/sarapan_detail.php?cms_id=1089

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น