FOR EVERY TEACHERS

16 มกรา บูชาครู

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

แบบฝึกเสริมทักษะ


ความหมายของแบบฝึกเสริมทักษะ
                แบบฝึกเสริมทักษะ  หมายถึง  งานหรือกิจกรรมที่ครูสร้างขึ้น  โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย  มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น  และช่วยฝึกทักษะต่าง ๆ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  อาจจะให้นักเรียนทำแบบฝึกขณะเรียนหรือหลังจากจบบทเรียนไปแล้วก็ได้
                       
หลักการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ
              การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะควรมีหลักในการสร้างดังนี้
                        1.  ต้องยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียนในแต่ละวัย ต้องคำนึงถึงความสามารถ ความสนใจ แรงจูงใจของนักเรียน
                        2.  ต้องตั้งจุดประสงค์ในการฝึกว่าต้องการฝึกเสริมทักษะใด เนื้อหาใด ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อะไร
                        3.  แบบฝึกเสริมทักษะต้องไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไป คำนึงถึงความสามารถของเด็กและต้องเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก
                        4.  ต้องศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ ในการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ ปัญหาและข้อบกพร่องของนักเรียน
                        5.  แบบฝึกเสริมทักษะต้องมีคำชี้แจง และควรมีตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้น และสามารถทำได้ด้วยตนเอง
                        6.  แบบฝึกเสริมทักษะควรมีหลายรูปแบบ หลายลักษณะ เพื่อจูงใจในการทำ ทำให้นักเรียนมีความรู้สึกว่ามีจำนวนไม่มาก
                        7.  ควรมีรูปภาพประกอบที่สวยงามเหมาะสมกับวัยของเด็ก
                        8.  ควรใช้ภาษาสั้น ๆ ง่าย ๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหรือคำสั่ง
                        9.  ควรมีการทดลองใช้เพื่อหาข้อบกพร่องต่าง ๆ ก่อนนำไปใช้จริง
                        10.  ควรจัดทำเป็นรูปเล่ม ซึ่งสามารถเก็บรักษาได้ง่าย นักเรียนสามารถนำมาทบทวนก่อนสอบได้

 ลักษณะที่ดีของแบบฝึกเสริมทักษะ
           แบบฝึกเสริมทักษะที่ดี  ครูผู้สร้างจะต้องยึดหลักจิตวิทยา  ใช้สำนวนภาษาที่ง่าย  เหมาะสมกับวัย  ความสามารถของผู้เรียน  มีกิจกรรมหลากหลาย  มีคำสั่ง  คำอธิบาย  และคำแนะนำการใช้แบบฝึกเสริมทักษะที่ชัดเจนเข้าใจง่าย  ใช้เวลาในการฝึกไม่นานและที่สำคัญมีความหมายต่อชีวิต  เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ประโยชน์ของแบบฝึกเสริมทักษะ
                  1.  ใช้เสริมหนังสือแบบเรียนในการเรียนทักษะ
                  2.  เป็นสื่อการสอนที่ช่วยแบ่งเบาภาระของครู
                  3.  เป็นเครื่องมือที่ช่วยฝึกฝนและส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาให้ดีขึ้น   แต่จะต้องได้รับการดูแลและเอาใจใส่จากครูด้วย
                  4.  แบบฝึกที่สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลจะเป็นการช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จ    ตามระดับความสามารถของเด็ก
                  5.  จะช่วยเสริมทักษะให้คงอยู่ได้นาน
                  6.  เป็นเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบบทเรียนแต่ละครั้ง
                  7.  แบบฝึกที่จัดทำเป็นรูปเล่มจะอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนในการเก็บรักษาไว้เพื่อทบทวนด้วยตนเองได้
                  8.  ช่วยให้ครูมองเห็นปัญหาและข้อบกพร่องในการสอน   ตลอดจนทราบปัญหาและข้อบกพร่องและจุดอ่อนของนักเรียน   ช่วยให้ครูสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที
                  9.  ช่วยให้เด็กมีโอกาสฝึกทักษะได้อย่างเต็มที่
                  10.  แบบฝึกทักษะที่จัดพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วจะช่วยครูประหยัดเวลา   และแรงงานในการสอนการเตรียมการสอน     การสร้างแบบฝึกทักษะ      และช่วยให้นักเรียนประหยัดเวลาในการลอกโจทย์แบบฝึกหัด

ที่มา : http://learners.in.th/blog/pungkung007/148590


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น